CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT QUY HOẠCH CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 28,328

Ngày đăng: 04/10/2021

CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI LUẬT QUY HOẠCH CỦA QUỐC HỘI

Quy hoạch có vai trò rất quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và được xác định như là một trong những động lực cho tăng trưởng. Chính vì vậy Luật Quy hoạch và 73 luật, pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua, có hiệu lực từ tháng 1/1/2019. Và ngay đầu nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã quyết định lựa chọn chương trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” để giám sát trong năm 2022. Vậy kế hoạch chương trình giám sát này sẽ được triển khai cụ thể như thế nào? Cử tri nói gì về quyết định này của Quốc hội?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?