CHẤN HƯNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 14,098

Ngày đăng: 26/11/2021

CHẤN HƯNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Văn kiện Đại hội đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam,... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người, là quan trọng nhất".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?