ĐỂ VĂN HOÁ TRỞ THÀNH SỨC MẠNH NỘI SINH

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 15,198

Ngày đăng: 25/11/2021

ĐỂ VĂN HOÁ TRỞ THÀNH SỨC MẠNH NỘI SINH

Văn hóa của đất nước chúng ta được hình thành và phát triển từ hàng nghìn năm nay. Nhiều giá trị của văn hóa được kết tinh theo các giai đoạn lịch sử khác nhau tạo ra nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc" là quan điểm, chủ trương được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?