HỘI NGHỊ VĂN HOÁ TOÀN QUỐC VÀ NHỮNG THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC KỲ VỌNG

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 13,603

Ngày đăng: 24/11/2021

HỘI NGHỊ VĂN HOÁ TOÀN QUỐC VÀ NHỮNG THÔNG ĐIỆP ĐƯỢC KỲ VỌNG

Cách đây 75 năm, kể từ ngày Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất được triệu tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ. Đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ngành văn hóa và thông tin. Nhiệm vụ của văn hoá mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hoá xưa và nay để xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam với ba tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hoá nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Người kêu gọi các nhà văn hoá Việt Nam "hãy chú ý đặc biệt đến nhi đồng".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?