THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 18,274

Ngày đăng: 02/12/2021

THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thì việc phát triển ngành vật liệu xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đi trước một bước để đóng góp vào mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế biển đảo, gắn với giữ gìn và bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?